System monitorowania usług i aplikacji internetowych

SysMonit NG (System Monitorowania Nowej Generacji) jest kolejną wersją wykorzystywanego produkcyjnie od 2013 r. rozwiązania SysMonit. W stosunku do poprzedniej wersji system został przeprojektowany do nowej architektury oraz rozbudowany o wiele dodatkowych funkcji zachowując cenione przez Klientów własności swojego poprzednika.

SysMonit NG jest to zaawansowane, autorskie rozwiązanie programowo-sprzętowe dostarczające w czasie rzeczywistym szczegółowych informacji o dostępności i prawidłowości działania usług oraz zasobów teleinformatycznych. Opracowane rozwiązanie umożliwia monitorowanie dostępności wskazanych zasobów w trybie 24/7, z różnych internetowych lokalizacji. W przypadku wykrycia awarii SysMonit NG informuje wskazane osoby o zaistniałej sytuacji poprzez e-mail oraz (opcjonalnie) SMS. Dostępność oraz czasy odpowiedzi monitorowanych usług/zasobów są na bieżąco zobrazowywane na pulpicie graficznym dostępnym poprzez przeglądarkę internetową. Pozwala to administratorom na podjęcie działań mających na celu przywrócenie dostępności usług/zasobów zanim użytkownicy zauważą skutki awarii.

W procesie monitorowania zasobów teleinformatycznych wykorzystywane są trzy elementy SysMonit NG:

Sondy wykorzystane w procesie monitorowania zasobów rozmieszczone są w wielu różnych lokalizacjach, w których dostęp do sieci Internet zapewniają różni, czołowi dostawcy usług internetowych (ISP). Dodatkowo system - dzięki zastosowaniu nadmiarowej liczby Sond - nawet w przypadku awarii kilku z nich, zapewnia ciągłość monitorowania i prawidłowo orzeka o dostępności zasobów.

Klaster jest elementem korelującym informacje dostarczane z poszczególnych Węzłów SysMonit NG. Na podstawie wielu pojedynczych testów/pomiarów opracowywana jest opinia na temat dostępności badanych usług/zasobów teleinformatycznych. Do tego celu wykorzystywana jest metoda opiniowania diagnostycznego, która pozwala na identyfikację błędnych wyników testów/pomiarów i wykluczenie ich w procesie podejmowania decyzji nt. dostępności określonej usługi lub zasobu teleinformatycznego. Dzięki temu fluktuacje ruchu sieciowego (lub ewentualne awarie pojedynczych urządzeń sieciowych między monitorowanymi zasobami a Węzłami SysMonit NG) nie mają wpływu na wiarygodność ostatecznie wydawanych opinii.

Broker pełni funkcję wysokodostępnego repozytorium informacji o dostępności monitorowanych usług/zasobów, które zasilane jest danymi bezpośrednio z Klastra SysMonit NG. Natomiast dane udostępniane są użytkownikom Brokera za pomocą specjalizowanych usług sieciowych (Web Services). Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania poszczególne instytucje (np. współpracujące z Klientem) zainteresowane informacjami o dostępności monitorowanych usług/zasobów Klienta mogą je pozyskać z jednego miejsca. Ponadto odciąża on Klaster SysMonit NG zapewniając dużo większą wydajność całego systemu monitorowania.

Przykładowy schemat nowej architektury SysMonit NG przedstawiono na rysunku poniżej.

SysMonit NG - architektura

Kontrola dostępności w przypadku większości rozwiązań dostępnych na rynku realizowana jest za pomocą tzw. wewnętrznych systemów monitoringu. Tego typu systemy zazwyczaj ograniczają się do sprawdzania podstawowych parametrów serwerów lub urządzeń sieciowych takich, jak: obciążenie i temperatura jednostek obliczeniowych (procesorów), obciążenie interfejsów sieciowych, utylizacja przestrzeni dyskowej itd. SysMonit NG umożliwia monitorowanie z zewnątrz usług i zasobów teleinformatycznych, które są dostępne publicznie, jak również tych, dostępnych jedynie po zalogowaniu (np. przy legitymowaniu się odpowiednim certyfikatem cyfrowym).

Nasz produkt uwzględnia wielopoziomowe testowanie zasobów, tzn. rozróżnialna jest poprawność działania serwerów oraz świadczonych przez nie usług na różnym poziomie zaawansowania. Rozwiązanie, poza dostępnością usługi, umożliwia m.in. udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Na życzenie Klienta system może zostać spersonalizowany do sprawdzania prawidłowości działania dowolnego jego elementu. System umożliwia weryfikację dostępności usług/zasobów Klienta, w dowolnych interwałach czasowych, np. co sekundę. Niepowodzenie w jakimkolwiek kroku (zdefiniowanym przez Klienta) zostanie odpowiednio wcześnie zgłoszone administratorom.

SysMonit NG udostępnia użytkownikom dwa interfejsy służące przeglądaniu zestawień (raportów) nt. dostępności usług/zasobów. Nowy, poprawiony interfejs graficzny dostępny poprzez WWW w jednym miejscu agreguje i udostępnia w czytelnej postaci zestawienia odnośnie godzinowej, dobowej i miesięcznej dostępności wszystkich monitorowanych zasobów. Prezentowany podgląd stanu udostępnianych zasobów można także udostępnić użytkownikom. Dzięki takiemu podejściu można uniknąć fałszywych alarmów powodowanych zgłoszeniami o niedostępności oferowanych przez Klienta usług, co może zdarzać się, gdy problem leży po stronie Użytkownika (np. awaria jego łącza komunikacyjnego). Dodatkowo spójny sposób prezentacji stanu zasobów umożliwia także informowanie Użytkowników o ewentualnym powodzie niedostępności i szacowanym czasie przywrócenia ich działania. Pomiędzy monitorowanymi elementami nawigować można za pomocą panelu bocznego (przykładowy panel boczny zaprezentowano na rysunku obok).

Dostępność monitorowanych zasobów w czasie prezentowana jest w formie wykresów. SysMonit NG na bieżąco tworzy zestawienia prezentujące średni czas uzyskania odpowiedzi w wybraym okresie (np. w ciągu doby). Osobno odnotowywane są momenty dostępneści i niedostępności monitorowanego obiektu. Dodatkowo tworzone są procentowe zestawienia dostępności monitorowanego obiektu w zadanym czasie. Na rysunkach poniżej zaprezentowano przykładowe zestawienia: wykres informujący o średnim czasie uzyskania odpowiedzi oraz procentową dostępność wybranej usługi. Należy podkreślić, że dzięki wspomnianym opisanym zestawieniom można w przejrzysty sposób przeanalizować najważniejsze wskaźniki dostępności poszczególnych usług i zasobów oraz wykryć tzw. momenty krytyczne, w których przykładowo usługa działa z niezadowalającą wydajnością.

Sysmonit NG - Menu

Raporty (m.in. w formacie XLS) mogą zawierać informacje o wszystkich wykonanych testach monitorowanych zasobów, włączając w to dane dotyczące m.in. czasu wykonania poszczególnych testów, wykorzystanych adresów IP, stanu usług/zasobów, czy też obszerne informacje odnośnie ewentualnych nieprawidłowości. SysMonit NG umożliwia również pobranie informacji odnośnie dostępności monitorowanych zasobów poprzez Interfejs WS (Web Service). Wykorzystując go można wysłać zapytanie do systemu SysMonit NG, posiadające dodatkowe parametry, np. nazwę usługi, rodzaje błędów itd. W odpowiedzi rozwiązanie wyśle Klientowi plik XML zawierający przefiltrowane informacje o stanie zasobów w zadanym okresie, który następnie można przetwarzać w programach typu Visual Analytics. Dodatkowo, jeżeli Klient nie ma możliwości wykorzystania raportów we wspomnianych powyżej formatach, SysMonit NG umożliwia wygenerowanie informacji odnośnie dostępności monitorowanych zasobów do pliku w formacie CSV.

SysMonit NG zapewnia możliwie najszybszą reakcjię administratorów w przypadku braku dostępności oferowanych zasobów poprzez powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej i/lub SMS tuż przed lub ostatecznie w momencie wystąpienia awarii. System w pełni dokumentuje każdą awarię dając administratorom precyzyjne informacje, które z usług są niedostępne, co umożliwia szybkie znalezienie i usunięcie powstałego problemu. Dostępne są m.in. adresy IP sond, treść żądania, pełna odpowiedź serwera itd. – informacje wysyłane w powiadomieniach dostosowywane są do preferencji Klienta. Wykorzystując SysMonit NG administratorzy systemów zawsze i wszędzie posiadają pełną wiedzę na temat poprawności ich pracy.

Referencje