INNE USŁUGI


STRATEGIA INFORMATYZACJI

W tym obszarze MILSTAR oferuje następujące usługi:

  1. Opracowanie strategii informatyzacji zwiększającej efektywność systemów informatycznych w organizacji.
  2. Opracowanie studium wykonalności systemów informatycznych.


OPRACOWANIE KONCEPCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

W tej dziedzinie MILSTAR oferuje następujące usługi:

  1. Analizy przedprojektowe – specyfikacja wymagań biznesowych.
  2. Opracowanie modeli danych adekwatnych do profilu działalności.
  3. Planowanie wydajnej architektury systemów informatycznych.
  4. Opracowanie części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


PROWADZENIE I NADZOROWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH

W poszczególnych fazach realizacji projektów informatycznych MILSTAR oferuje wsparcie konsultacyjno-doradcze dla podmiotów realizujących projekty informatyczne – w szczególności są to następujące rodzaje usług:


RYNEK PRODUKTÓW – ANALIZY, OPRACOWANIE REKOMENDACJI

MILSTAR wykonuje prace polegające na analizie dostępnych na rynku produktów informatycznych - zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego - a także opracowuje rekomendacje odnośnie do ich wykorzystania z uwzględnieniem skali i profilu działalności.

Nasi pracownicy i współpracownicy są współautorami książek „Wstęp do Architektury Korporacyjnej”, opracowanej pod egidą Ogólnopolskiego Seminarium Międzyuczelnianego, „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa” oraz „Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa”, Wyd. WAT, licznych artykułów i wystąpień korespondujących z tą tematyką, a także autorami koncepcji Centralnego Modelu Danych infrastruktury informacyjnej państwa, opracowanej dla Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Informacyjnej Państwa działającego w ramach Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.

Referencje