XXIV Forum Teleinformatyki

27-28.09.2018

XXIVFT - MILSTAR

Aktualnie posiadanie sprawnie działającego zespołu zajmującego się wykrywaniem i reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego jest jednym z kluczowych elementów systemu ochrony danych. Tego typu zespoły są podstawą działania Security Operations Center (SOC), które w dużej mierze pomagają realizować wymagania techniczne ochrony danych osobowych opisane w RODO oraz koncepcje Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. W Krajowych Ramach podkreśla się znaczenie zarówno kompleksowych ćwiczeń symulujących ogólnokrajowy incydent, jak również ćwiczeń o mniejszym zasięgu, w tym sektorowych, w celu ciągłego doskonalenia personelu, narządzi i procedur.

Reakcja na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego wymusza podejmowanie różnego typu działań technicznych i decyzji przy ograniczonej wiedzy i czasie. Wielowątkowość działań, konieczność przekazywania na bieżąco informacji pomiędzy członkami zespołu SOC i presja czasu, to czynniki które potrafią „sparaliżować” nawet najlepiej przygotowanego teoretycznie inżyniera. Z tego powodu coraz większym uznaniem cieszą się praktyczne ćwiczenia typu obrona-atak w cyberprzestrzeni, w których powierzona do obrony infrastruktura teleinformatyczna jest atakowana przez tzw. red team’y. Przy organizacji tego typu ćwiczeń kluczowe jest odpowiednie zasymulowanie „poligonu cybernetycznego”, metodyczne przygotowanie scenariuszy działań oraz kryteriów oceny poszczególnych ćwiczących, czy też całych zespołów. W trakcie prezentacji zostały przedstawione zasady przygotowania i prowadzenia tego typu ćwiczeń.

Prezentacja z wystąpienia:

Praktyczne szkolenia typu obrona-atak w cyberprzestrzeni i ich znaczenie w doskonaleniu poziomu ochrony danych

MSPO - MILSTAR
MSPO - MILSTAR - PGZ

MSPO - XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

04-07.09.2018

W XXVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego uczestniczyło 625. wystawców z 31. krajów świata. Na tej najważniejszej w Polsce i Europie Środkowej wojskowej imprezie wystawienniczej firma MILSTAR miała przyjemność zaprezentować już po raz drugi swój autorski produkt - platformę CyberLab™. Prezentowane rozwiązanie zostało znacznie rozwinięte od czasu wcześniejszego MSPO. Obecnie Platforma jest rozbudowanym środowiskiem pozwalającym na budowanie kompetencji koniecznych dla skutecznej odpowiedzi na istniejące oraz możliwe zagrożenia w cyberprzestrzeni. Jej funkcjonalność pozwala na przeprowadzanie szkoleń, treningów, badań oraz praktycznych testów kompetencji w zakresie praktycznych umiejętności cyberobrony. Platforma CyberLab™ była prezentowana w ramach stoiska zorganizowanego wspólnie ze spółką QBiTT, która została rok temu powołana w grupie PGZ na potrzeby cyberbezpieczeństwa.

Odwiedzający targi MSPO (w sumie ponad 34 tysiące osób) mieli możliwość nie tylko pozyskać informacje o prezentowanym produkcie, ale również zapoznać się z jego działaniem w praktyce. Na stoisku przygotowane zostało stanowisko laboratoryjne, przy pomocy którego prezentowany był sposób obsługi Platformy CyberLab™. Uczestnicy mieli możliwość zbudowania i uruchomienia Symulatora środowiska teleinformatycznego z gotowych Szablonów maszyn wirtualnych. Ponadto dostępne były przygotowane wcześniej Symulatory odwzorowujące skomplikowane sieci teleinformatyczne, w których przykładowo można było przeprowadzać ataki teleinformatyczne względem symulowanych węzłów m.in. serwerów WWW, FTP, DNS lub stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemów z rodziny Microsoft Windows oraz Linux.

Więcej informacji nt. CyberLab™ znajduje się pod adresem www.cyberlab.edu.pl

Materiały promocyjne:

Szkolenie „Wdrożenie RODO w praktyce”

20.03.2018

Dnia 20.03.2018 r. firma MILSTAR przeprowadziła wspólnie z Kancelarią Radców Prawnych Błażejowska Nowakowski szkolenie omawiające zagadnienia związane z praktycznym wdrażaniem wymagań RODO. Firmę MILSTAR reprezentowali dr inż. Zbigniew Świerczyński oraz mgr inż. Michał Melaniuk. W prezentacji pt. „Techniczne aspekty wymagań RODO - wybrane zagadnienia” skupiono się na omówieniu sposobu opracowania i wdrożenia „odpowiedniego” systemu bezpieczeństwa, tzn. adekwatnego do oszacowanego ryzyka dla ochranianych danych. Drugim zagadnieniem poruszanym w prezentacji była kwestia dokumentowania zdarzeń w systemach teleinformatycznych, co będzie ważnym elementem w ewentualnych postepowaniach wyjaśniających lub w trakcie kontroli. W drugiej prezentacji przeprowadzono studium przypadków dotyczące zagadnienia phishingu, jako najpopularniejszego kanału infekcji złośliwym oprogramowaniem. Skupiono się na przekazaniu uczestnikom szkolenia informacji o tym, jak wykrywać próby phishingu e-mail, bazując na licznych przykładach nadużyć. Ponadto przedstawiona została tematyka ograniczania ryzyka stania się ofiarą przedmiotowego nadużycia oraz minimalizowania ewentualnych konsekwencji skutecznych nadużyć. Przedstawiciele Kancelarii Błażejowska Nowakowski omówili z uczestnikami szkolenia zagadnienia związane z:

  • ochroną danych osobowych w świetle RODO,
  • obowiązkami wynikającymi z RODO,
  • aspektami praktycznymi wdrożenia RODO.

Podziękowanie firmie MILSTAR z okazji 25-lecia PIIT

05.03.2018

PIIT - MILSTAR

W 2018 roku Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodzą swoje 25-lecie. Z tej okazji przedstawiciele firmy MILSTAR mieli zaszczyt uczestniczyć w X Forum Gospodarczym TIME zrzeszającym liderów europejskiego przemysłu technologii teleinformatycznych, którzy biorą udział w realizacji programu Industrie 4.0. W czasie trwania Forum miała miejsce Wielka Gala, w trakcie której uroczyście wręczane były nagrody 25-lecia PIIT. Na ręce dr. inż. Zbigniewa Świerczyńskiego – Prezesa Zarządu MILSTAR Sp. z o.o. – wręczono podziękowanie za zaangażowanie w budowę przemysłu elektronicznego i teleinformatycznego w Polsce oraz aktywność w ramach samorządu gospodarczego sektora. Poza dyplomem uhonorowano firmę MILSTAR pamiątkowym medalem. Podziękowanie wręczyli p. Borys Stokalski – Prezes Zarządu PPIT oraz p. Stefan Kamiński – Prezes Zarządu KIGEiT.

Podgląd podziękowania:

Podziękowanie firmie MILSTAR z okazji 25-lecia PIIT

XXIII Forum Teleinformatyki

28-29.09.2017

FT - MILSTAR

Aktualnie jednym z częściej poruszanych tematów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego jest kwestia obowiązywania od maja 2018 roku nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (tzw. RODO lub GDPR). Wymagania nakładane przez to rozporządzenie na podmioty przetwarzające dane osobowe, oprócz należytej ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych osobowych, w dużej mierze dotyczą zapewnienia odpowiedniej obsługi i rozliczalności incydentów bezpieczeństwa. Drugim nurtem w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, który się wzmógł w ostatnim roku jest organizacja krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zagadnienie opisano w Strategii Cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2016-2020 opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jednym z istotniejszych założeń tej strategii jest tworzenie struktury wyspecjalizowanych zespołów, których zadaniem będzie szeroko rozumiane zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W zależności od szczebla działania zespoły te mają miały różne obowiązki i są nazywane Lokalnymi Zespołami Reagowania (LZR), Security Operations Center (SOC), lub Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Te ostatnie mogą koordynować działania w ramach konkretnego sektora gospodarki lub na szczeblu ogólnokrajowym tak, jak to aktualnie robi NCCyber.

Oba nurty, RODO oraz tworzenie zespołów zarządzających incydentami bezpieczeństwa, korelują ze sobą, ponieważ posiadanie sprawnie działającego zespołu typu SOC/CSIRT w dużej mierze pomoże realizować zadania opisane w RODO.

W ramach sesji III dr inż. Zbigniew Świerczyński przedstawił prezentację pt.: Rola Security Operations Center (SOC) w wypełnianiu wymagań RODO, której celem było pokazanie w jakim stopniu posiadanie dobrze wyposażonego i zorganizowanego zespołu SOC/CSIRT pozwoli wypełnić wymagania wprowadzane przez to rozporządzenie.

Prezentacja z wystąpienia:

Rola Security Operations Center (SOC) w wypełnianiu wymagań RODO

XXII Forum Teleinformatyki

29-30.09.2016

FT - MILSTAR
FT - MILSTAR

Tegoroczne XXII Forum Teleinformatyki obradowało w Warszawie w dniach 29-30 września. 479 uczestników Forum ustanowiło nowy rekord frekwencji. Patronat Honorowy nad obradami objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Ireneusz Piecuch (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Tematem wiodącym XXII FT było „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”. Tematyka forum podzielona została na 4 sesje:

  • Samorządową,
  • Ubezpieczeniową,
  • Forum Młodych Mistrzów,
  • Noc architektów.

W ramach sesji ubezpieczeniowej, której tematem przewodnim były fraudy ubezpieczeniowe dr inż. Łukasz Strzelecki przedstawił prezentację pt.: Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania. Natomiast w ramach sesji plenarnej, dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT wspólnie z dr. inż. Zbigniewem Świerczyńskim w wystąpieniu pt.: Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni przedstawili koncepcję centrum kompetencyjnego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, które do badań i szkoleń z tego zakresu stosuje nową formułę edukacyjną wykorzystującą platformę systemowego projektowania, generowania i uruchamiania symulatorów konfliktów w cyberprzestrzeni CyberLab™.

Prezentacje z wystąpień:

Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania

Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni

XXI Forum Teleinformatyki

24-25.09.2015

FT - MILSTAR

W dniach 24 i 25 września 2015 r. w Miedzeszynie odbyło się XXI Forum Teleinformatyki. Honorowy Patronat objęli: Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W obradach udział wzięło ponad 400 przedstawicieli administracji publicznej, firm informatycznych i nauki.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży informatycznej. Forum, od 1995 roku, porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, a jednocześnie wytycza kierunki rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego.

Wiodącym tematem XXI Forum była „Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych”. W ramach sesji Informacyjne systemy ubezpieczeniowe: usługi, architektury, wymiana danych, bezpieczeństwo przedstawiciel MILSTAR, dr inż. Łukasz Strzelecki, wygłosił referat pt. "Wybrane sposoby zapewnienia ciągłości działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług na przykładzie UFG".

Prezentacja z wystąpienia...

Opis wprowadzający w zagadnienia zapewnienia ciągłości działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług...

MSPO - MILSTAR
MSPO - MILSTAR - PGZ

MSPO - XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

03.09.2015

Ponad 560 wystawców z 30 państw uczestniczyło w tegorocznym, rekordowym pod każdym względem salonie przemysłu obronnego w Kielcach - przybyli tu wszyscy przodujący na świecie producenci i dostawcy sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego. Udział w wydarzeniu wziął Prezydent RP oraz oficjalne delegacje zagraniczne z 58 krajów. MSPO odwiedziło blisko 20 000 zwiedzających.


MSPO to trzecia wystawa militarna Europy po Paryżu i Londynie. O jej pozycji świadczą między innymi wystawcy – czołowe koncerny branży obronnej. Wśród tegorocznych uczestników znalazły się największe, międzynarodowe firmy zbrojeniowe jak: LOCKHEED MARTIN, BOEING, BAE SYSTEMS, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS, FINMECCANICA, THALES, MBDA.


Na tej najważniejszej w Polsce i Europie Środkowej wojskowej imprezie wystawienniczej firma MILSTAR, w ramach wystawy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaprezentowała swój nowy produkt pod nazwą CyberLab™. Umożliwia on projektowanie, generowanie i uruchamianie symulatorów sieciowych, pozwala na przeprowadzanie szkoleń, treningów, badań oraz praktycznych testów kompetencji działań w cyberprzestrzeni, np. w warunkach cyberwojny.